ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และศูนย์ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

หมายเหตุ!หนังสือพร้อมโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หนังสือ/คำสั่ง

สิ่งที่น่าสนใจ

  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคต
ทั้งหมด
 14 ธ.ค. 59   xxxxxxx
 01 ม.ค. 13   
ทั้งหมด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)
      08 ต.ค. 58 ที่ 26/2558 51
  • ออกติดตามนิเทศ จังหวัดในกลุ่ม
      09 ส.ค. 59 นม 11021/ว 45 64
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา


Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา

Image

กิจกรรม ๒

รายละเอียกข่าวกิจกรรม ๒

Image

ข่าวกิจกรรมการประชุมประจำปี

จังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมประจำปีหฟวกหาส่ฟหวสากด่ฟวหสกาด่ฟหวสกาด่ฟหวสกดา่ฟวหสกดา่ฟหวสกาด่ฟหวสกาด่ฟสหวาก่ดส

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์