ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันศุกร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และศูนย์ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

หมายเหตุ!หนังสือพร้อมโครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หนังสือ/คำสั่ง