รายงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปี

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ปีงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปี ดาวน์โหลด
2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 006 ประจำปี 2560 2
2559 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 16