รายงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปี

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ปีงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปี ดาวน์โหลด
2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 009 ประจำปี 2560 3
2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 008 ประจำปี 2560 11
2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 007 ประจำปี 2560 8
2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 006 ประจำปี 2560 29
2559 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 38