รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 0
2 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 0
3 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 4
4 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 4
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 4
6 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 4
7 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 14
8 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 12
9 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 11
10 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 11
11 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 10