ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1


Image

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งได้รับเชิญ ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และอดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และได้ให้แนวคิดเกี่ยวการพัฒนา การวางผังเมือง การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาล พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ!