หน้าแรก

  
  ข้อมูลพื้นฐานกลุ่ม

   ประวัติความเป็นมา

   วิสัยทัศน

   พันธกิจ

   บทบาท/หน้าที่

   โครงสร้าง

   ระเบียบ/กฏหมาย

   ประเด็นยุทธศาสตร

   ผลการดำเนินงาน

กลุ่มจังหวัด

   จังหวัดนครราชสีมา

   จังหวัดชัยภูม

   จังหวัดบุรีรัมย

   จังหวัดสุรินทร

สถานที่ท่องเที่ยว

   นครราชสีมา

   ชัยภูมิ

   บุรีรัมย์

   สุรินทร์

 
ยินดีต้อนรับ::สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

บุคลากร
ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือสั่งการ

 

 

 

 


การประชุมกลั่นกรอง
การประชุมคณะการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบุรณาการ(ก.บ.ก.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร
 
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงตอนล่าง 1
นาฬิกา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง