ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

การประชุมสัมมนาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ ชั้น 4 โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งได้รับเชิญ ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และอดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และได้ให้แนวคิดเกี่ยวการพัฒนา การวางผังเมือง การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาล พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

  • การประชุมสัมมนาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8 - 2560
  • โครงสร้าง/บุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ทั้งหมด
 21 ก.พ. 61   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561
ทั้งหมด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)
      08 ต.ค. 58 ที่ 26/2558 119
  • ออกติดตามนิเทศ จังหวัดในกลุ่ม
      09 ส.ค. 59 นม 11021/ว 45 129
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา


Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา

Image

กิจกรรม ๒

รายละเอียกข่าวกิจกรรม ๒

Image

ข่าวกิจกรรมการประชุมประจำปี

จังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมประจำปีหฟวกหาส่ฟหวสากด่ฟวหสกาด่ฟหวสกาด่ฟหวสกดา่ฟวหสกดา่ฟหวสกาด่ฟหวสกาด่ฟสหวาก่ดส

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์